Privatumo politika

www.bonusevents.lt (toliau tekste – Mes) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1. Teisėtas asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte laisva valia, pvz. jei parašote mums el. laišką, užpildote anketą mūsų interneto svetainėje www.bonusevents.lt ar susisiekiate su mumis kitais kontaktais (pvz. telefonu, SMS žinute, Viber).

Mes Jūsų pateikiamus asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Privatumo politika ir mums taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą, arba toks asmens duomenų tvarkymas būtų numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, gali būti tvarkomi tokie Jūsų duomenys: vardas, el. paštas, telefono numeris, žinutės turinys.

Jūsų asmens duomenų pateikimas, užpildant registracijos formą internetinėje svetainėje www.bonusevents.lt formą, laikomas Jūsų sutikimu tvarkyti pateiktus duomenis. Šie registracijos formos duomenys yra skirti registruotis pokalbiui, pateikiant šiuos asmens duomenis: vardas, el. paštas, telefono numeris, klausimas, kurį norite spręsti ir Jūsų žinutė. Šie duomenys bus naudojami su Jumis susisiekti, iš anksto žinant Jūsų kreipimosi priežastį, kuri nurodoma registracijos formoje (Klausimas, kurį norite spręsti ir Jūsų žinutė). Po pokalbio, šie duomenys yra ištrinami ir nėra kaupiami, kol nepasibaigs paslaugų poreikis.

Konfidencialumo reikalavimai

Mes imamės tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Mūsų saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai.

Visi mūsų darbuotojai yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.

Asmens duomenų tikslumas

Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėme mūsų žinioje esančių ar kontroliuojamų ir nuolat naudojamų asmens duomenų tikslumą, išsamumą, naujumą ir aktualumą remdamiesi naujausia Jūsų ir (arba) mūsų kliento mums pateikta informacija.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina priklausant nuo duomenų tvarkymo tikslo. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

 • Sutarties vykdymo pagrindas: atliekamas, kai Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindas: taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindais įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimui viešojo valdymo ar teisėsaugos institucijoms, pvz. policijai.
 • Teisėto intereso teisinis pagrindas: mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kai turėsime tam teisėtą interesą ir toks asmens duomenų tvarkymas nepažeis Jūsų teisėtų interesų bei Jūsų teisių.
 • Sutikimo teisinis pagrindas: tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gausime Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atšaukti bet kuriuo metu susisiekę su mumis.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant mus informuokite.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

3. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmeniniai duomenys yra saugūs, nes mes nesidaliname šiais duomenimis, išskyrus atvejus, kurie yra išvardinti šios Privatumo politikos punkte Nr. 2, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus, ar tai nustato teisės aktų reikalavimai. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

3.1. Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atskleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra: IT priežiūros, teisinių paslaugų, naujienlaiškių siuntimo įmonės, reklamos agentūros ir kt. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

3.2. Kita.

Kiekvienu atveju, jei Duomenų valdytojas perduoda Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (iii) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (i) ir (ii) papunkčius.

4. Asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

4.1. Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

Esame paruošę pagrįstas apsaugos nuostatas ir procedūras, kad galėtume apsaugoti  asmeninę informaciją nuo neteisėto praradimo, neteisingo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Tačiau, nepaisant mūsų geriausių pastangų, negalime garantuoti absoliučios apsaugos nuo visų grėsmių.

Mes dedame visas pastangas, kad prieiga prie Jūsų asmeninės informacijos būtų ribota tiems, kurie turi poreikį ją sužinoti. Iš tų asmenų, kurie turi prieigą prie duomenų, reikalaujama išlaikyti tokios informacijos konfidencialumą.

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą; Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus. Mes taip pat imamės pagrįstų pastangų išlaikyti asmeninę informaciją tik tokiam laikotarpiui i) kuriam informacija yra būtina įvykdyti asmens užklausą, ii) kuriam ji reikalinga, siekiant atitikti teisinius, reglamentavimo, vidinius verslo ar nuostatų reikalavimus, arba iii) iki tas asmuo paprašo informaciją ištrinti. Laikotarpis, kuriuo duomenys yra saugomi, priklauso nuo konkretaus jų pobūdžio ir aplinkybių, kuriomis ta informacija buvo surinkta; tačiau, taikant viršuje išdėstytus reikalavimus i)-iii), asmeninė informacija nėra laikoma ilgiau nei 2 metus.

Įgyvendinant įmonės verslo tęstinumo planą bei įstatymų reikalavimus, mūsų elektroninėms sistemoms yra sukuriamos atsarginės kopijos ir jos yra archyvuojamos. Šie archyvai yra saugomi numatytą laikotarpį griežtai kontroliuojamoje aplinkoje. Pasibaigus galiojimui, duomenys ištrinami, o fizinės laikmenos sunaikinamos, kad duomenys būtų visiškai ištrinti.

4.2. Tarptautinis perdavimas.

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

5. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Jūs juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

5.1. IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas Interneto svetainės lankomumas bei naudingumas.

5.2.Slapukai (angl. Cookies)

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Interneto svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

Funkciniai 

Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalintis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.

Našumo 

Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir analizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda lankytojams suteikti geresnę vartotojo patirtį.

Analitikos 

Analitiniai slapukai naudojami suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičių, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

SlapukasTrukmėAprašymas
_ga2 metaiŠis slapuko pavadinimas yra susietas su „Google Universal Analytics“ – tai reikšmingas „Google“ dažniausiai naudojamos analizės paslaugos atnaujinimas. Šis slapukas naudojamas norint atskirti unikalius vartotojus, kliento identifikatoriui priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės užklausą ir naudojamas svetainių analizės ataskaitų lankytojų, seansų ir kampanijų duomenims apskaičiuoti. Pagal numatytuosius nustatymus nustoja galioti po 2 metų, nors tai gali pritaikyti svetainių savininkai.

Būtinieji 

Būtini slapukai yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Šie slapukai užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir anonimiškai.

SlapukasTrukmėAprašymas
cookielawinfo-checkbox-analytics11 mėn.Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functional11 mėn.Slapuką nustato BDAR slapukų sutikimas įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkciniai“.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 mėn.Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukai naudojami vartotojo sutikimui dėl slapukų kategorijoje „Būtinieji“ išsaugoti.
cookielawinfo-checkbox-others11 mėn.Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kiti.
cookielawinfo-checkbox-performance11 mėn.Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Našumas“.
PHPSESSID1 metaiSlapukas, kurį sukuria programos, pagrįstos PHP kalba. Tai yra bendrosios paskirties identifikatorius, naudojamas vartotojo sesijos kintamiesiems palaikyti. Paprastai tai yra atsitiktinis sugeneruotas skaičius. Tai, kaip jis naudojamas, gali būti būdinga konkrečiai svetainei, tačiau geras pavyzdys yra išlaikyti prisijungimo būseną vartotojui tarp puslapių.
SIDSesijos metuTai yra labai dažnas slapuko pavadinimas, tačiau ten, kur jis randamas kaip sesijos slapukas, greičiausiai jis bus naudojamas kaip sesijos būsenos valdymas.
SSID2 metaiŠis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.
viewed_cookie_policy11 mėn.Slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys.
wf_loginalerted_(hash)Sesijos metuŠis slapukas naudojamas pranešti „Wordfence“ administratoriui, kai administratorius prisijungia iš naujo įrenginio.
wfCBLBypass„Wordfence“ siūlo funkciją svetainės lankytojui apeiti šalies blokavimą pasiekiant paslėptą URL. Šis slapukas padeda stebėti, kam turėtų būti leista apeiti šalies blokavimą.
wfwaf-authcookie-(hash)Sesijos metuŠį slapuką naudoja „Wordfence“ užkarda, kad patikrintų dabartinio vartotojo galimybes prieš įkeliant „WordPress“.
wordpress_Sesijos metu„WordPress“ šiuos slapukus naudoja jūsų autentifikavimo duomenų saugojimui, o jų naudojimas yra ribojamas administratoriaus konsolės srityje.
wp-settings-Sesijos metu„WordPress“ naudoja šį slapuką, kad tinkintų jūsų vaizdą apie administratoriaus sąsają ir galbūt ir pagrindinę svetainės sąsają.

Slapukai paprastai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje, prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą, kai jungiatės prie mūsų interneto svetainės. Tai leidžia mums atskirti Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį iš kitų kompiuterių ar įrenginių.

Informuojame, kad dalis slapukų yra būtini Interneto svetainės funkcionavimui (angl. user-imput), todėl šie slapukai bus naudojami tikslu užtikrinti tinkamą Interneto svetainės funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 180 dienų. Norėdami duotą sutikimą atšaukti, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi interneto naršyklės meniu dalyse „įrankiai“ (angl. Tools) arba „nustatymai“ (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, tai Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų interneto svetainės funkcionalumas.

Siekdami išplėsti mūsų Interneto svetainės funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. plugins). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugoja slapuką.

Informuojame, kad slapukai savaime nesudaro galimybių identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami Interneto svetainės veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių Interneto svetainės lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

Naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų išsaugoti interneto svetainės veikimui būtini slapukai.

Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti tokiose svetainėse kaip https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

6. Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų Interneto svetainė gali turėti funkcionalumą, kuris leidžia Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų Interneto svetaine. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti teikiami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes nevaldome, kaip šie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

7. Jūsų Teisės

Jūs turite šias teises:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos;
 • teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu žemiau nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

8. Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2022 m. kovo 17 d.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje.

9. Asmens duomenų valdytojas

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis: info@bonusevents.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

Bonus Events

Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.